UPL-1 – jak wypełnić formularz?

Formularz UPL-1 jest pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna Art. 80a paragraf 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)).

Pola jasne wypełnia składający pełnomocnictwo, a pola ciemne urząd skarbowy. Druk należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, używając koloru czarnego lub niebieskiego.

A. MIEJSCE SKŁADANIA PEŁNOMOCNICTWA

W polu 3 podaje się dane urzędu skarbowego, do którego składane jest pełnomocnictwo. Urząd skarbowy właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników podatków.czesc A

B. DANE PODATNIKA, PŁATNIKA, INKASENTA LUB PODMIOTU ZAGRANICZNEGO, KTÓRY USTANAWIA PEŁNOMOCNIKA

Pola oznaczone symbolem “*” dotyczą podmiotów niebędących osobą fizyczną, a symbolem “**” podmiotów będących osobą fizyczną.

Część B.1. podaje się dane identyfikacyjne podmiotu.czesc B.1

W przypadku osób fizycznych jest to nazwisko i pierwsze imię, a przy podmiotach niebędących osobami fizycznymi nazwa pełna.

W części B.2 w polach 6-15 podaje się adres siedziby/ aktualny adres zamieszkania.czesc B.2

W części B.3 podaje się dane kontaktowe. Wypełnianie ich nie jest obowiązkowe.czesc B.3

C. DANE PEŁNOMOCNIKA UPOWAŻNIONEGO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

W części C.1 w polach 19-21 podaje się dane identyfikacyjne pełnomocnika.
WAŻNE!!! w polu numer 19 wpisujemy PESEL.czesc C.1

Część C.2 przeznaczona jest na podanie adresu do doręczeń (może być podany adres siedziby firmy).czesc C.2

W części C.3 możliwe jest podanie danych kontaktowych osoby zgłaszanej na pełnomocnika. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.czesc C.3

D. OKRES OBOWIĄZYWANIA PEŁNOMOCNICTWA

Należy określić zakres czasowy, w którym będzie obowiązywało pełnomocnictwo.czesc D

W polu 35 wpisuje się datę, od której pełnomocnictwo jest ważne, a w polu 36, do kiedy obowiązuje. Niewypełnienie pola 36 jest równoznaczne z udzieleniem bezterminowego pełnomocnictwa.

E. OŚWIADCZENIE PODATNIKA (PŁATNIKA, INKASENTA LUB PODMIOTU ZAGRANICZNEGO)

Pozycje 37, 41 i 45 wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej.czesc E

UPL 1 DRUK

Aktywny formularz można pobrać ze strony internetowej e-deklaracji
P
rzykładowo wypełniony formularz UPL-1_wzór wypełnienia