Podpis elektroniczny dla Urzędów Państwowych

samorzadyPodpis elektroniczny dla jednostek samorządów terytorialnych, które tworzą, edytują oraz publikują akty normatywne. Podpis ten wspomaga realizację zadań publicznych wynikających z następujących przepisów:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172),
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. Nr 289, poz.1699),
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz.908),

 

na stronę www_bElektronizacja administracji publicznej ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych związanych z kontaktem obywateli, przedsiębiorców i cudzoziemców z urzędami państwowymi i sądami administracyjnymi.

Cennik

 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o informatyzacji

Łatwiejszy kontakt obywateli, przedsiębiorców i cudzoziemców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, większa liczba i lepsza jakość e-usług.

Szybszy i łatwiejszy kontakt z administracją

Nowelizacja Ustawy o informatyzacji wprowadza szereg rozwiązań, które znacznie ułatwią kontakt z administracją publiczną, a także zwiększą możliwość korzystania z systemu ePUAP. Zostanie to osiągnięte m.in. przez:
1. Rozszerzenie listy podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji punktu potwierdzającego. Za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji funkcję tę mogą dodatkowo pełnić banki, operator pocztowy czy instytucje kredytowe.
2. Zwiększenie grona instytucji, które mogą oferować swoje usługi na ePUAP . Taką możliwość zyskały podmioty inne niż podmioty publiczne w rozumieniu ustawy o informatyzacji, na podstawie porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.
3. Nałożenie na podmioty publiczne obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) spełniającej jednolite standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnienia jej obsługi. Obowiązek posiadania ESP umożliwi obywatelom składanie pism w postaci elektronicznej za pośrednictwem ESP do wszystkich podmiotów właściwych do rozpatrzenia spraw określonego rodzaju.
4. Nałożenie na organy administracji publicznej obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu ds. informatyzacji wzorów dokumentów elektronicznych do zamieszczenia w centralnym repozytorium wzorów dokumentów wraz z opisem usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu tego wzoru do zamieszczenia w katalogu usług. Organy administracji publicznej muszą również udostępniać formularze elektroniczne na ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym.
5. Stworzenie bazy adresów ESP wykorzystywanych przez podmioty publiczne, co ułatwi obywatelom kontakt z administracją publiczną.

Treść Ustawy z dnia 10/01/2014